خانه
   
  اینترنت پرسرعت آبادان
   
  اینترنت پرسرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت آبادان
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در آبادان به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در آبادان

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ٢٢٢ ٢٢٣  امام

  آبادان

  خوزستان

  هم اکنون
  ۴۴۵ ۴۴۸  ذوالفقاری
  هم اکنون
  ٣٣٣
  شهید قندی
  هم اکنون
  ۴۴۶
  شهید طالقانی
  هم اکنون
  ۴۴٢ ۴۴٣ ۴۴۴


  ولیعصر